In trang

NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE-TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
Cập nhật lúc : 08:18 03/04/2018

TRƯỜNG THCS TRẦN QUÝ CÁP TỔ CHỨC "NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE-TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN" 2018

<p>Ng&agrave;y 24/3/2018 Trường THCS Trần Q&uacute;y C&aacute;p tổ chức "Ng&agrave;y Hội thiếu nhi vui khỏe-Tiến bước l&ecirc;n Đo&agrave;n"</p><p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; 1 số h&igrave;nh ảnh của ng&agrave;y Hội n&oacute;i tr&ecirc;n</p><p><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_04/img-6374.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_04/img-6375.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_04/img-6377.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_04/img-6378.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_04/img-6379.jpg" alt="" /></p>