In trang

TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH
Cập nhật lúc : 08:40 09/10/2018

TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH

<p>Chiều ng&agrave;y 08/10/2018, quận đo&agrave;n Cẩm Lệ kết hợp với nh&agrave; trường tổ chức tuy&ecirc;n truyền cho học sinh về gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật v&agrave; an ninh mạng trong trường học.</p><p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; 1 số h&igrave;nh ảnh của buổi tuy&ecirc;n truyền n&oacute;i tr&ecirc;n.</p><p style="text-align: justify;"><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/-thang-10/img-6643_1.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/-thang-10/img-6644.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/-thang-10/img-6646.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/-thang-10/img-6647.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/-thang-10/img-6648.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/-thang-10/img-6649.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/-thang-10/img-6652.jpg" alt="" /></p>