Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Đề thi - Đáp án

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HKI MÔN LỊCH SỬ

File 1: Đề thi và đáp án Lịch sử 6 File 2: Đề thi và đáp án Lịch sử 7 File 3: Đề thi và đáp án Lịch sử 8

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HKI MÔN VẬT LÝ

File 1: Đề thi và đáp án Vật lý 6 File 2: Đề thi và đáp án Vật lý 7 File 3: Đề thi và đáp án Vật lý 8

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HKI MÔN ĐỊA LÝ

File 1: Đề thi và đáp án Địa lý 6 File 2: Đề thi và đáp án Địa lý 7 File 3: Đề thi và đáp án Địa lý 8

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HKI MÔN SINH HỌC

File 1: Đề thi và đáp án Sinh 6 File 2: Đề thi và đáp án Sinh 7 File 3: Đề thi và đáp án Sinh 8

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HKI MÔN TIẾNG ANH

File 1: Đề thi và đáp án Tiếng Anh 6 File 2: Đề thi và đáp án Tiếng Anh 7 File 3: Đề thi và đáp án Tiếng Anh 8

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HKI MÔN TOÁN

File 1: Đề thi và đáp án Toán 6 File 2: Đề thi và đáp án Toán 7 File 3: Đề thi và đáp án Toán 8

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HKI MÔN NGỮ VĂN

File 1: Đề thi và đáp án Ngữ văn 6 File 2: Đề thi và đáp án Ngữ văn 7 File 3: Đề thi và đáp án Ngữ văn 8